OVK

OVK-besiktning av fastighet - kostnad och pris

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är en kontroll av byggnaders ventilationssystem. Fastighetsägare är skyldiga att genomföra OVK med lagstadgade intervall som beror av vilken verksamhet som bedrivs i fastigheten. OVK-besiktningen visar hur en byggnads ventilationssystem fungerar jämfört med de byggregler som gäller för den speciella fastigheten. Syftet med OVK är att inomhusmiljön i en byggnad där människor befinner sig ska vara frisk och hälsosam. Boverket är regleringsmyndighet och kommunens byggnadsnämnd, där fastigheten finns, tillser att Boverkets OVK-regler efterföljs.

 

OVK-besiktningar.se - vad kan vi hjälpa till med?

På ovkbesiktningar.se kan en fastighetsägare snabbt läsa kort om ovk besiktning och vad som ingår i en OVK. Eftersom OVK är en besiktning som man inte gör ofta, det går flera år mellan varje tillfälle, behöver den ansvarige söka kontakt med en funktionskontrollant som är certifierad för att utföra arbetet. Boverket.se är ansvarig myndighet och de har lagt ut på några branschaktörer att certifiera personer genom utbildning till "certifierad funktionskontrollant". Certifieringen är personlig, dvs företag är inte certifierade att utföra ventilationsbesiktning, snarare personal på företaget. Det är inte helt enkelt att veta regler eller att hitta en certifierad besiktningsman som lagligen kan utföra OVK. Här hjälper ovkbesiktningar.se er.      

 

Pris på OVK

Det finns inga regleringar för pris på en OVK-besiktning. Priset sätts av marknadens parter och de statliga regleringarna som gäller under Boverkets översyn ska säkerställa att marknaden fungerar väl. Och att lagstiftarnas syfte med OVK samtidigt upplevs.

I sin förberedelse inför OVK-besiktningen behöver den certifierade konsulten information om fastigheten, dess fastighetsbeteckning och vilket/vilka ventilationssystem som finns. För effektivt genomförande av OVK i flerbostadshus behöver konsulterna samordna med fastighetsskötaren, informera boende, och planera hur besiktningsmännen får tillgång till lägenheten. Besiktningen måste göras i varje lägenhet, med luftflödesmätning och inspektion. Den delen av besiktningen tar vanligtvis några minuter. Det underlättar om fastighetsägaren bistår, men konsulterna kan självständigt utföra besiktningen när de väl har access till bostaden.

Besiktningskonsulten använder ett instrument som mäter luftflödet i ventilationskanalerna (liter per sekund). Ingen annan teknisk utrustning behövs. Alla utfärdanden av OVK-besiktning innebär att personen som utför besiktningen besöker fastighetens alla rum där människor vistas.

Kostnaden för en OVK-besiktning baseras ofta och till största del på nedlagd arbetstid med en given timpenning. Med informationen på den här sidan kan beställare skaffa sig en god uppfattning om vilken tid som behövs läggas ned för genomförandet. Timpriser kan skilja mycket och det kan vara värt att be fler certifierade OVK-konsulter om offert innan beslut och beställning av OVK.

Ett effektivt sätt att skaffa en bild av hur den svenska marknaden för OVK besiktning pris ser ut, är att använda någon tjänst som exempelvis Besiktigaste.se. Där kan fastighetsägare skicka in uppgifter om sin fastighet, fastighetsbeteckning, adress och typ av ventilation. Inom någon dag får de svar med offert, direkt från en lokal certifierad konsult inom OVK.

 

Verksamhetsutövaren är ansvarig att utföra OVK

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för inomhusmiljön. Beroende på vad fastigheten används som, behöver det inte vara fastighetsägaren som är ansvarig. Det kan lika gärna vara företaget eller organisationen som huserar där. Exempelvis är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att byggnadens lägenheter har bra ventilation. Och landstinget kan vara ansvarig för en sjukhusbyggnad.

Riksdagen har stiftat lagar med syftet att positivt verka för positiv inomhusmiljö såväl som att från ett samhälleligt perspektiv påverka hela planetens natur och miljö långsiktigt. Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska verksamhetsutövaren ha kunskap om de hälso- och miljörisker som verksamheten innebär, vidta nödvändiga försiktighetsmått så att olägenhet för människors hälsa motverkas.

OVK är kontinuerlig och alla byggnader där det vistas människor ska enligt svensk lag besiktigas med vissa intervall som bestäms av typen av ventilation och vad byggnaden används till. Läs mer om de olika ventilationstyperna och de intervall som gäller för olika verksamheter.

I flerfamiljsbostäder ska ett OVK-intyg finnas på en central plats där människor passerar på ett väl synligt sätt. Exempelvis:

 • Anslagstavlan i trappuppgången
 • BRF:s hemsida på internet

För exemplet bostadsrättsföreningar är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att genomföra OVK var 6:e år. Den boende är ansvarig för att hens lägenhet är tillgänglig för besiktningen vid tidpunkten för genomförandet.

OVK-besiktningen är ett kvitto och garanti att ventilationen i fastigheten är kontrollerad av en sakkunnig expert samt att det i detta finns underlag för att se svagheter och brister i ventilationen.

 

Vad innehåller OVK?

I OVK:n görs besiktning av:

 • ventilationssystemets central
 • varje lägenhet och rum beträffande:
  • ventildon för frånluft
  • uteluft- eller friskluftsventil
  • mängd luft (liter/sekund) som strömmar igenom ventilerna
  • ev fel som t ex bakdrag eller felaktigt ventildon
  • ventilernas skick inspekteras

Mät- och besiktningsresultatet jämförs med prospekterad data och fastighetens byggritningar.

Vem kan utföra en OVK?

Personer som har certifierats inom OVK genom ett av Boverkets godkända certifieringsorgankan utföra OVK för en fastighet. Certifikatet är alltså personligt, inte knutet till ett företag, även om de flesta certifierade kontrollanter är anställda på ett teknikkonsultföretag. Det finns två olika certifieringar:

Behörighet N: Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

Behörighet K: Alla byggnader och ventilationssystem.

 

Centralt register för OVK-protokoll

Kommunens byggnadsnämnd håller register över alla genomförda OVK-besiktningar och besiktningsprotokollen. Kommunerna väljer självständigt hur registren upprättas. I de flesta kommuner sparas uppgifter om senast utförda OVK-besiktning, inklusive besiktningsprotokoll, tillsammans med övriga uppgifter kring en fastighet.

 

OVK-besiktning i Stockholm

Eftersom det finns så många flerfamiljsbostäder, arbetsplatser och lokaler där människor vistas i sveriges huvudstad gäller speciella förhållanden där. Rörlighet i boende, arbetsplats och vardagliga aktiviteter såväl som hos konsultföretag med certifierad OVK-besiktningsmän innebär ofta att fastighetsägare behöver söka och planera OVK i god tid. Ledtid på några månader är vanligt från beslut om att genomföra OVK tills projektet är avklarat. Läs om och beställ OVK-besiktning i Stockholm hos konsultföretaget Franska Bukten. Bolaget är en av de större kvalitetsstämplade aktörerna i storstadsregionen.