Leveransprotokoll

Leveransprotokollet för en OVK-besiktning är ett formellt dokument som registreras hos kommunens stadsbyggnadskontor (eller liknande) där fastigheten finns. Protokollet skapas av den certifierade OVK-besiktningsmannen som del av leveransen i OVK-besiktningen. 

Protokollet kan utformas fritt efter besiktarens och fastighetsägarens önskemål. Många kontrollanter är anslutna till branschorganisationen Funkis. Funkis har tillsammans med några aktörer utformat en standardmall som de flesta besiktningsföretag använder sig av. 

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning av ventilationssystem i fastigheter som regleras av Boverkets föreskrifter. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. Efter genomförd OVK ska en rapport upprättas som kallas OVK-protokoll eller OVK-leveransprotokoll. Protokollet ska beskriva resultatet av besiktningen och innehålla information om eventuella brister eller åtgärder som behöver genomföras för att ventilationssystemet ska fungera som det ska. Protokollet ska också innehålla information om vilka delar av ventilationssystemet som har besiktigats och när nästa OVK besiktning ska genomföras. OVK-protokollet är en viktig dokumentation för fastighetsägaren och ska förvaras på ett lättillgängligt ställe. Det kan också användas som underlag vid beslut om renovering eller ombyggnad av ventilationssystemet.

Upprättande av leveransprotokoll

Leveransprotokollet vid en OVK besiktning upprättas av en certifierad besiktningsman eller besiktningsfirma som har behörighet att utföra OVK besiktningar. Besiktningsmannen eller firmans uppdrag är att besiktiga fastighetens ventilationssystem och upprätta ett OVK protokoll som beskriver resultatet av besiktningen och eventuella brister eller åtgärder som behöver genomföras. Besiktningsmannen eller firman som utför OVK besiktningen ska vara ackrediterad av SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) och ha rätt utbildning och erfarenhet för att utföra OVK besiktningar. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att den som utför OVK besiktningen är behörig och har nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Efter besiktningen och upprättandet av OVK protokollet är det besiktningsmannens eller firmans ansvar att överlämna protokollet till fastighetsägaren och Boverket. Protokollet ska också förvaras på ett lättåtkomligt sätt och vara tillgängligt för fastighetsägaren och tillsynsmyndigheter vid behov.

Skicka till kommun

vid en OVK-besiktning ska en kopia av OVK-protokollet skickas till kommunen där fastigheten är belägen. Detta ska göras inom tre veckor efter besiktningen. Enligt Boverkets föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska fastighetsägaren skicka in OVK-protokollet till kommunen för att visa att besiktningen har genomförts och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kommunen är tillsynsmyndighet och ansvarar för att fastighetsägare följer Boverkets föreskrifter om OVK. Fastighetsägaren kan skicka in OVK-protokollet till kommunen antingen via post eller elektroniskt. Vissa kommuner erbjuder också möjligheten att ladda upp protokollet på deras webbplats. Det är viktigt att fastighetsägaren skickar in OVK-protokollet i tid och enligt de instruktioner som kommunen har angivit för att undvika eventuella påföljder eller sanktioner från tillsynsmyndigheten.

Sanktioner

Om fastighetsägaren inte skickar in OVK-protokollet till kommunen inom den angivna tidsramen, eller om protokollet visar på allvarliga brister i ventilationssystemet som inte åtgärdas inom rimlig tid, kan det leda till sanktioner från tillsynsmyndigheten. Enligt Boverkets föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll kan tillsynsmyndigheten kräva att fastighetsägaren åtgärdar bristerna som identifieras i OVK-protokollet inom en viss tidsram. Om fastighetsägaren inte åtgärdar bristerna inom den angivna tidsramen kan tillsynsmyndigheten utfärda sanktioner som exempelvis vite eller föreläggande om vite. Om fastighetsägaren fortfarande inte åtgärdar bristerna kan tillsynsmyndigheten vidta ytterligare åtgärder, såsom att förbjuda användning av ventilationssystemet eller vidta åtgärder för att säkerställa att fastighetsägaren åtgärdar bristerna. Det är därför viktigt att fastighetsägaren skickar in OVK-protokollet i tid och åtgärdar eventuella brister som identifieras för att undvika sanktioner från tillsynsmyndigheten.

Synlighet för fastighetens invånare

Fastighetsägaren är inte skyldig att visa OVK-protokollet för fastighetens invånare. Protokollet innehåller information om fastighetens ventilationssystem och hur väl det fungerar, vilket kan vara intressant för invånarna att känna till. Det är dock fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att eventuella brister åtgärdas. Om invånarna upplever problem med ventilationen i fastigheten, kan de vända sig till fastighetsägaren för att få hjälp. Fastighetsägaren kan välja att informera invånarna om resultaten från OVK-besiktningen och eventuella brister som identifierats och åtgärdats. Detta kan öka invånarnas medvetenhet om ventilationssystemet i fastigheten och bidra till en bättre inomhusmiljö. Sammanfattningsvis är det upp till fastighetsägaren att besluta om OVK-protokollet ska göras tillgängligt för invånarna eller inte.